NOTA LEGAL / PROTECCIÓ DE DADES.

DADES DE LA CAMBRA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Av. Diagonal, 452-454

08006-Barcelona

Telèfon: 902 448 448

e-mail: cambra@cambrabcn.org

CIF: Q0873001B

© Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona . Barcelona 2011. Tots els drets reservats.

 

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA CAMBRA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (d'ara endavant "la Cambra") és una corporació de dret públic que es regeix per la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

 

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant anomenat "Nota legal") té per objecte regular l'ús del web que la Cambra posa a disposició del públic en l'URL http://www.cambrabcn.org.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

 

ÚS CORRECTE DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il.lícits o contraris al contingut d'aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Cambra presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la Cambra o de tercers.

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la Cambra o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

La Cambra no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

La Cambra no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals la Cambra ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de la Cambra diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.cambrabcn.org, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de la Cambra o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de la Cambra per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i la Cambra està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra la Cambra basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a la Cambra amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

Responsabilitat de la Cambra pel funcionament del web

La Cambra exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Cambra.

Així mateix, la Cambra s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il.legítimes fora del control de la Cambra.

Responsabilitat de la Cambra per enllaços

La Cambra declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

La Cambra s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 

INFORMACIÓ A PROPÒSIT DE  LA PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, La Cambra  l’informa a propòsit del tractament que durà a terme sobre de les seves dades personals, com a Responsable del Fitxer en relació als serveis de La Casa LLotja.

Finalitats per les quals tractem les seves dades.

  • Respondre als dubtes i consultes plantejades a través del formulari de Contacte el lloc web o per qualsevol altra dels canals posats a la seva disposició, en aquest sentit.
  • En cas que contracti algun dels serveis de la Casa Llotja, possibilitar la prestació dels serveis contractats.
  • Dur un històric dels serveis prestats per la Casa Llotja i la Cambra en general.
  • En cas que hagi contractat alguns dels serveis de la Casa Llotja, possibilitar la reemissió de la Casa Llotja així com d’activitats o serveis de la Cambra que hi puguin estar relacionats.
  • Possibilitar la contractació de visites guiades a la Llotja de Mar.

Bases de legitimació.

  • Per a la resposta de consultes plantejades, un interès legítim de la Cambra d’atenció al client.
  • Per a la gestió dels serveis contractats a la Casa Llotja, l’execució contractual.
  • Per a la conservació de l’històric de prestació de serveis, un interès legítim de la Cambra respecte al control i seguiment dels serveis prestats i millora de qualitat.
  • Per a la remissió de comunicacions de la Casa Llotja i de productes o serveis relacionats, de la pròpia Cambra , un interès legítim de mercadotecnia directa / Art 21.2 Llei 34/2002.
  • Per la gestió de la contractació de visites guiades, el compliment contractual.

Comunicació de dades a tercers.

No està prevista la comunicació de les dades a tercers excepte si la comunicació fos imprescindible per a la prestació dels serveis o existís una obligació legal al respecte.

Durada dels tractaments.

Les seves dades es tractaran mentre siguin necessàries per a prestar els serveis contractats i es conservaran per mantenir un històric de prestacions de serveis, en tot cas, el termini legal establert per a la conservació de documentació fiscal (4 anys) . I respecte al tractament relacionat amb l’enviament de comunicacions, mentre vostè no ens indiqui el contrari.

Origen de les dades.

Les seves dades ans han estat facilitades per vostè o la seva empresa

Exercici de drets.

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita, signada i acompanyada de DNI,  dirigida a Av. Diagonal, 452 · 08006 Barcelona o mitjançant correu electrònica a l'adreça d'e-mail: lopd@cambrabcn.org

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

Totes les dades sol·licitades son necessàries per a la prestació dels serveis demandats, si no es faciliten alguna d’aquestes dades imprescindibles, podria no ser possible la prestació dels serveis sol·licitats.

Tutela de les autoritats de control

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Nota legal s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Cambra i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, la Cambra i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona